Privacy Statement

 

Wij willen u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe het Tania Leon Studiefonds (hierna”TLS”) uw gegevens verwerkt.

Het TLS is afhankelijk van uw bijdrage voor het verwezenlijken van onze doelen. Of u dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne delen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en TLS te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

TLS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Om onze doelen te bereiken zijn we aangewezen op donateurs en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan TLS wordt o.a. uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie. Als u zich op andere wijze inzet voor TLS, verzamelen wij ook uw gegevens ten behoeve van onze administratie.

Ook als u meedoet aan activiteiten of informatie ontvangt kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt per e-mail of telefoon, meedoet aan een workshop of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres en uw naam.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op TLS en de door ons beheerde website

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door TLS en de door TLS beheerde website.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken om onze boodschap verder te kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw donatie kunnen verwerken en beheren;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van het verspreiden van onze nieuwsbrief;
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes voor fondsenwerving;
 • U kunnen informeren over vrijwilligerswerk;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze website;
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Nieuwe donateurs en vrijwilligers kunnen werven;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

TLS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Persoonsgegevens van donateurs worden vernietigd zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Soms worden gegevens bewaard vanwege financiële en/of fiscale verplichtingen. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door TLS van uw gegevens voor charitatieve doeleinden.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door TLS in algemene zin, zowel bij TLS als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indient zullen we allereerst beoordelen of het TLS daaraan kan voldoen. Als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan kunnen we niet aan het verzoek voldoen.

Er zijn situaties waarin we een verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als  de rechten van derden in het geding zijn, bijvoorbeeld als een inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we dat altijd schriftelijk motiveren.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een donatie heeft gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. U kunt zich altijd uitschrijven door een e-mail te sturen aan tanialeonstudiefonds@gmail.com.

Op onze website staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe TLS omgaat met persoonsgegevens, dan kun u deze vragen richten aan:

Tania Leon Studiefonds
Postbus 1000
T.a.v. Box A7500
2260 BA Leidschendam

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: tanialeonstudiefonds@gmail.com.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

 

Mei 2018