Visie en doelstellingen

Sinds aan de apartheid in Zuid-Afrika in 1994 formeel een einde kwam is het openbaar onderwijs toegankelijk geworden voor iedereen en zijn studiebeurzen door iedereen aan te vragen. Aan het einde van zijn presidentschap eind 2017 kondigde Zuma zelfs gratis hoger onderwijs aan. Maar de praktijk is moeizamer. Denken over ras en motieven voor discriminatie en achterstelling zit diep en om ideeën in de praktijk te brengen is een culturele en sociale omwenteling nodig. Uiteraard speelt onderwijs daarin een belangrijke rol; gelijke kansen en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen is een voorwaarde voor een brede participatie en diversiteit in beleid en samenleving.

Discriminatie op grond van ras staat echter nooit alleen. Inkomen, sociale positie en je gender zijn andere factoren die de kansen op een stem en werk mede bepalen. In Zuid-Afrika vormen geweld tegen vrouwen, slechte kwaliteit van onderwijs op het platteland, armoede en discriminatie van meisjes de belangrijke struikelblokken voor meisjes en jonge vrouwen om hun ambities waar te maken.

Onderwijs is nog steeds duur voor arme gezinnen en prioriteiten worden als het gaat om onderwijs meestal bij jongens gelegd. Meisjes worden nauwelijks gestimuleerd om hoger onderwijs te volgen en als ze door doorzetten toch aan de universiteit gaan studeren wachten nieuwe obstakels.

Het Tania Leon Studiefonds richt zich op kansverbetering voor jonge talentvolle maar kansarme vrouwen in Zuid-Afrika door deze vrouwen te ondersteunen om een hogere beroepsopleiding of universitaire studie succesvol te doorlopen. Op deze manier kunnen vrouwen en hun families uit een situatie van armoede en geweld breken en een rol spelen in samenleving en politiek, ten behoeve van sociale veranderingen.

Om dat te realiseren werkt het Studiefonds samen met zijn Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie REAP (Rural Education Access Program). Afhankelijk van de fondsen die we werven worden per jaar tussen 25 en 30 studentes intensief begeleid en ondersteund, door mentoring, workshops en financiële ondersteuning. REAP legt verantwoording af over de besteding van de fondsen en over de ontwikkelingen bij REAP, het onderwijsveld en de studieresultaten onderhouden REAP en het Studiefonds een intensieve communicatie. Lees hier meer over REAP.

Studentes

In de eerste 30 jaar heeft het Tania Leon Studiefonds een bedrag van bijna 1 miljoen Euro gegenereerd, waarmee ongeveer 165 studentes tijdens hun studie zijn begeleid en ondersteund. Het percentage studenten dat de studie met een diploma beëindigd is voor REAP studenten beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde. De studentes studeren aan 16 universiteiten en hogescholen in Zuid-Afrika.

De studierichtingen van de studentes variëren van medische beroepen, milieuwetenschappen en bouwkunde, onderwijs en pedagogiek, tot management en rechten.

De studentes zijn ambitieus en hebben concrete ideeën hoe ze willen bijdragen aan sociale veranderingen in hun land. Zo wil bijvoorbeeld een studente projectmanager in de publieke sector worden en op die manier bijdragen aan het bestrijden van een cultuur van corruptie. Een andere studente wil met haar studie landbouw bijdragen aan duurzaamheid en in het bijzonder plattelandsvrouwen trainen en ondersteunen bij duurzame landbouw.

De studentes zijn afkomstig uit rurale gebieden, waar de kwaliteit van het onderwijs ver onder de maat is en zij niet voldoende zijn voorbereid op een academische studie en het zelfstandig wonen in een stad. Om hen te doen slagen worden de jonge vrouwen ondersteund en begeleid door de zeer gemotiveerde mentoren van REAP. Zonder deze ondersteuning zouden veel studentes tijdens hun studie moeten afhaken.

Resultaten

In 2017 konden we 25 studentes ondersteunen. We feliciteren 6 studentes die hun studie in medische beroepen en rechten succesvol hebben afgerond. 15 studentes zijn door naar het volgende studiejaar. 4 studentes hebben helaas niet aan de academische eisen voldaan om door te kunnen gaan en verder gesteund te worden.

In 2016 konden we 26 studentes ondersteunen, waarvan 5 zijn afgestudeerd, 1 studente de studie voortijdig heeft moeten beëindigen; 20 studentes zijn door naar een nieuw jaar.

In 2015 werden in totaal 29 studentes met fondsen van het Tania Leon Studiefonds ondersteund. 20 studentes zetten hun studie voort. 9 studentes hebben hun studie in de volgende studierichtingen succesvol afgerond: Onderwijs, Science, Management en Medische beroepen.